Vår inköpsguide

  • Att redan på konstruktionsstadiet ta hänsyn till att tätningsytorna har utformats med spår eller tillräcklig bredd för effektivare utformning av tätningen. Speciallösningar i efterhand är ofta komplicerade och dyra.
  • Att ta hänsyn till att hålbilderna i tätningen inte ligger nära ytterkonturer, utan i sådana fall välja ett uttag istället.
  • Det förekommer att toleranssättningen av mjuka material, t ex cellgummi är onödigt snäv. Man tittar för ofta på toleranser för metallkomponenter. Av denna anledning blir ofta verktyg och slutprodukt onödigt dyr.
  • Att ta reda på vilka tjocklekar som är standard för just det materialet. Specialtjocklekar innebär förr eller senare produktion med minimikvantitet som krav.
  • Att standardisera materialkvaliteter och minimera antal tjocklekar för sin konstruktion ökar i stor omfattning möjligheten att tillvarata spillmaterial och är en av de största möjligheterna att reducera detaljpriset och ge slutprodukten kostnadsfördelar.
  • Att välja ett tunnare material ger i de flesta fall en bättre tätningsfunktion och en billigare tätning. Det som talar emot detta är om tätningsytorna inte är plana eller ojämna. Då måste tätningen kompenseras med ett tjockare material.
  • Produkter som kräver brandklassade material har ibland en för högt ställd norm. Det medför att ett exklusivare material måste väljas.
  • En packning har oftast ett förhållandevis lågt inköpsvärde i förhållande till frakt- och ställkostnader. Detta bör sättas i relation till ett marginellt högre lagervärde.
  • Att standardisera förpackningar och förpackningsmängder minskar kostnader.
  • Att samordna leveranser till exempelvis en leveransdag per vecka minskar administration och kostnader både för köpare och säljare.